نویسنده کتاب: دکتر رضاخیرآبادی موضوع کتاب:
امتیاز

۱۸۰,۰۰۰ ریال

buy

منبع کامل تمامی دروس آزمون زبانشناسی دکتری

همراه با درسنامه وتست با پاسخ های تشریحی

روش تدریس

زبانشناسی

مکاتب زبانشناسی

صرف ونحو

مسائل زبانشناسی شامل:

واج شناسی،معناشناسیو کاربردشناسی

تجزیه وتحلیل کلام

یک دیدگاه بگذارید.