نویسنده کتاب: علیرضامحمدی-ارمغان دماوندیان موضوع کتاب:
امتیاز

۱۰۰,۰۰۰ ریال

buy

 

 شامل:

روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

آماروروش تحقیق(کمی،کیفی،آمیخته)

آسیب شناسی روانی کودک

 

یک دیدگاه بگذارید.