نویسنده کتاب: حسین صنعتی-سیدفهیم ایراندوست-معصومه احمدی ملک کیانی موضوع کتاب:
امتیاز

۲۵۰,۰۰۰ ریال

buy

 

دروس:

آماروروش تحقیق پیشرفته کمی وکیفی

حوزه های تخصصی علوم اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی

شامل:

خلاصه تمامی منابع اصلی آزمون سراسری همراه با پاسخ تشریحی

یک دیدگاه بگذارید.