۱۰۰,۰۰۰ ریال   شامل: روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی آماروروش تحقیق(کمی،کیفی،آمیخته) آسیب شناسی روانی کودک  

موضوعات: کتب تخصصی

۸۰,۰۰۰ ریال شامل: روش تحقیق وآمار روانشناسی تربیتی

موضوعات: کتب تخصصی

۶۰,۰۰۰ یال   همراه باپاسخ های تشریحی شامل: یادگیری روانشناسی رشد اندازه گیری وارزشیابی آماروروش تحقیق زبان تخصصی روانشناسی تربیتی

موضوعات: کتب تخصصی

۱۰۰,۰۰۰ ریال   همراه با پاسخ تشریحی شامل: آماروروش تحقیق روانشناسی رشد آسیب شناسی روانی  

موضوعات: کتب تخصصی

۳۵۰,۰۰۰ ریال شامل: خلاصه درس براساس سرفصلهای آزمونهای ۹۰-۹۲ ۱۰۰۰ تست منتخب سوالات آزمونهای ۹۰و۹۱و۹۲ مولفین: مهردادپرچ-مظاهریوسفی امیری-حسین ایمانی

موضوعات: کتب تخصصی

۲۵۰,۰۰۰ ریال   دروس: آماروروش تحقیق پیشرفته کمی وکیفی حوزه های تخصصی علوم اجتماعی نظریه های جامعه شناسی شامل: خلاصه تمامی منابع اصلی آزمون سراسری همراه با پاسخ تشریحی مولفین: حسین صنعتی-سیدفهیم ایراندوست-معصومه احمدی ملک کیانی

موضوعات: کتب تخصصی

۱۸۰,۰۰۰ ریال منبع کامل تمامی دروس آزمون زبانشناسی دکتری همراه با درسنامه وتست با پاسخ های تشریحی روش تدریس زبانشناسی مکاتب زبانشناسی صرف ونحو مسائل زبانشناسی شامل: واج شناسی،معناشناسیو کاربردشناسی تجزیه وتحلیل کلام مولف: دکتر رضاخیرآبادی

موضوعات: کتب تخصصی

۱۰۰,۰۰۰ ریال   همراه با پاسخ های کاملا تشریحی مجموعه دروس تخصصی: آمار روش تحقیق مبانی مدیریت نظریه های کارآفرینی مولفین: مهردادپرچ-مهدی جعفرزاده

موضوعات: کتب تخصصی

۱۸۰,۰۰۰ ریال   شامل: خلاصه درس براساس سرفصلهای آزمونهای ۹۱و۹۲ ۳۰۰ سوال منتخب سوالات آزمونهای ۹۱و۹۲ مولفین: مهردادپرچ-مظاهریوسفی امیری-حسین ایمانی

موضوعات: کتب تخصصی

۱۲۰,۰۰۰ ریال   همراه با پاسخ های تشریحی مجموعه دروس تخصصی : آمار ریاضی حسابرسی حسابداری مدیریت تئوریهای حسابداری مولفین: وحیدافتخاری-مهردادپرچ-معصومه نگهبان-کاظم حسن زاده

موضوعات: کتب تخصصی